Navigatie

Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Graanzak zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van De Graanzak worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door De Graanzak ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.   

 

1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De Graanzak. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van De Graanzak.  Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.  De Graanzak  behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door De Graanzak  erkend. 

1.4 De Graanzak  garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

 

2. Levering 

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal De Graanzak bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 

2.3 Aan de leveringsplicht van De Graanzak  zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan, zodra de door De Graanzak  geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.  Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

 

3. Prijzen 

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 21% BTW. 

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht 

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren.  Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan De Graanzak heeft teruggezonden,is de koop een feit.  De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij de Graanzak. De afnemer dient De Graanzak te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt De Graanzak er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag minnus de door ons betaalde verzendkosten. aan de afnemer wordt terugbetaald.  Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken . 

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:  diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen  goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft  goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben  voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen, bijvoorbeeld groendecoraties. 

 

5. Gegevensbeheer 

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij De Graanzak , dan worden uw  gegevens opgenomen in het klantenbestand van De Graanzak. De Graanzak houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 

5.2 De Graanzak respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

 

6. Garantie 

6.1 De Graanzak garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. Dit geldt niet voor antieke en brocante artikelen, daar zij een verleden hebben en niet altijd in perfecte staat verkeren, zoals nieuwe artikelen.

6.2 De garantietermijn van De Graanzak komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.  De Graanzak is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. 

6.3 De Graanzak geeft alleen garantie op constructie fouten en/of technische mankementen. Krimpen/scheuren e.d. in houten producten vallen buiten de garantie aangezien dit de natuurlijke werking van het hout betreft. 

6.4 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.  Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan De Graanzak) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan De Graanzak. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan De Graanzak schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 

6.5 Indien klachten van de afnemer door De Graanzak gegrond worden bevonden, zal De Graanzak naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen, of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van De Graanzak en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken.  Iedere aansprakelijkheid van De Graanzak voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.  6.6 De Graanzak is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 

6.7 Deze garantie geldt niet indien:  A) en zolang de afnemer jegens De Graanzak in gebreke is;  B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.  C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van De Graanzak en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;  D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen  E) Bij oververhitting door verwarming, blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte. 

 

7. Aanbiedingen 

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt De Graanzak zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden De Graanzak slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

7.4 Aanbiedingen van De Graanzak gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 

7.5 De Graanzak kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. 

 

8. Overeenkomst 

8.1 Een overeenkomst tussen De Graanzak en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door De Graanzak op haalbaarheid is beoordeeld. 

8.2 De Graanzak behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling. 

 

9. Afbeeldingen en specificaties 

9.1 Alle afbeeldingen, foto`s, tekeningen , gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van De Graanzak gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

 

10. Overmacht 

10.1 De Graanzak is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van De Graanzak alsmede van hulppersonen, ziekte van eigenaar en/of personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

10.3 De Graanzak behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is De Graanzak gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 10.4 Indien De Graanzak bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

 

11. Aansprakelijkheid 

11.1 De Graanzak is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de eventuele aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 

 

12. Eigendomsvoorbehoud 

12.1 U betaald vooraf nadat u een bestelling gedaan hebt via De Graanzak ontvangt u automatisch een  orderbevestiging per mail.  Wanneer het totale bedrag van de orderbevestiging is bijgeschreven op onze bankrekening zal uw bestelling in behandeling worden genomen . 

12.2 De door De Graanzak geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan De Graanzak of een door De Graanzak aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin De Graanzak haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht De Graanzak zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan De Graanzak. 

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen De Graanzak en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Almelo kennis, tenzij De Graanzak er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

© 2015 - 2017 degraanzak | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel